diumenge, 25 de gener de 2009

FOTOGRAFIA I CONEIXEMENT, un crèdit de Marta Jiménez Albiol premiat pel Departament d'Educació

Crèdit pel programa Art_Tic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Professora: Marta Jiménez Albiol. Desembre del 2007. Crèdit premiat per l'ICE de la Universitat de Barcelona. Premi Francesc Gil i Quesada a treballs inèdits d'innovació en educació que es caracteritzen per la seva qualitat metodològica"

"He volgut començar la introducció copiant dos, els tants escrits que he fet en relació a la nostra matèria, dins de programacions i projectes, on poso de manifest, fa temps, com els canvis socials afecten l'educació i en concret la plàstica."
(veure el crèdit)

dimecres, 12 de novembre de 2008

Carta manifest ARTIC: Elaborada a partir de les aportacions del professorat que gaudeix del projecte ARTIC al seu centre

Iniciem aquest blog amb la carta-manifest enviada al Conseller d'Educació recentment perquè crec que pot servir per a centrar el tema del projecte que ara fa dos anys es va iniciar des del Departament d'Educació, i que ha tingut una aplicació i un seguiment i suport deficients.


El programa ARTIC. Introducció.
El Departament d’Educació va oferir el programa Artic a uns 50 centres per poder implementar les TIC a Visual i Pl.àstica en l’etapa ESO. A més d’una dotació d'equipament informàtic i multimèdia, s’incrementaren les plantilles amb mig professor per tal de poder fer els desdoblaments i així atendre millor els alumnes. A la vegada s’anuncià una formació específica i una coordinació per fer el seguiment corresponent.

Cada nou currículum de Visual i Plàstica emfatitza i evidencia cada vegada més la necessitat d’utilitzar les TIC com eina imprescindible i integrada plenament en el currículum i també en la pedagogia. L'acord de plantilles del 2006 va originar el projecte Artic, i va preveure que s'enviaria els equipaments tecnològica a 50 centres junt amb un reforç de la plantilla que es concretà en mitja jornada. Els principals objectius d'aquest projecte eren:

- millorar l'atenció a l'alumnat, i per això el suport de la mitja jornada per a procurar els
desdoblaments dels grups.

- la integració (obvia en les necessitats actuals i més en l'EViP ) de les TIC en el procés
educatiu.

- Incidir en la millora global dels resultats acadèmics dels alumnes, contribució que es pot realitzar des de l'EViP, a partir de dues línies de treball, una primera la pròpia millora de l'EViP amb les implicacions sobre la millora de la auto-estima , la integració i la participació, i la segona, la participació en pràctiques compartides i interdisciplinàries amb incidència també en aules d'acollida i adaptacions curriculars.

Aquest acord de plantilles concebia l’Artic com un projecte introductori i experimental en 50 centres, que es faria extensiu progressivament a més centres i àrees, i que es consolidaria ben aviat per a tothom en la nostra àrea. Dit això, la realitat negativa viscuda en molts centres es constata a partir de les següents experiències:

Respecte dels inicis i l'evolució:
La inoperància i manca de mitjans i recursos dels centres a l'hora d'instal·lar i organitzar els equipaments, va fer que durant el curs 2006-2007 sols es va poder portar a terme el projecte Artic parcialment, en molts casos només durant el darrertrimestre.

Els canvis de professorat que s'han produït durant el curs 2007-2008 i 2008-09 impedeixen una continuïtat adequada dels projectes amb els docents que l'havien projectat i començat.

Encara que ho hem recordat i demanat insistentment, i que portem amb el projecte des de l'abril de 2006, no se'ns ha comunicat quan es faran les jornades de formació promeses sobre “Utilització de les eines TIC”, ni la seva duració, ni els continguts d’aquestes. Fins ara la formació del professorat ha estat una tasca basada en el voluntarisme dels membres del departament de visual i plàstica. Amb la il·lusió inicial pel projecte hem fet cursos presencials i on-line, però voldrien també que el Departament fes la formació inicial promesa i poder participar de les experiències d’altres centres que col·laboren amb el projecte i poder compartir la informació.

Respecte del seguiment i desenvolupament:
Globalment, els equips directius (entrants i sortints) no tenen present l’obligatorietat d’acomplir amb les condicions previstes al projecte Artic, i per tant no es recolza a tots els centres.

Inspecció sembla desconèixer aquest compromís i en cap moment pressiona (ni el Departament) per a que s’acomplexi o es respecti el projecte Artic. Sembla preocupada en que tot més o menys rutlli però no en Plans amb objectius pedagògics clars com aquest, no està acostumada en acomplir plans d’aquest tipus i no entra ni a preguntar. No imposa que es respecti.

Sembla ser que aquest projecte a anat canviat de responsable en més d’una ocasió. Les últimes consultes que alguns docents han fet al Departament d'Educació apunten a que el projecte s'esgota i les dotacions desapareixen en breu temps.

Desconeixem les millores en les altres matèries perquè no s’han transmès els objectius del projecte Artic als departaments ni als caps, ha hagut en aquest sentit una manca de coordinació que entenem hauria d'haver estat impulsada des de la inspecció.

Respecte de la mitja jornada:
Hi ha centres que només l'han tingut 4 mesos (març-juny 2007) i posteriorment se'ls ha dit que ja hi és aquesta mitja jornada dins de les places d'EViP del centre. Hi ha centres on encara no ha arribat la mitja jornada.

Les mitges jornades no han estat suficients per a desdoblar tots els grups d'EViP dels centres. En ocasions els directors han reconduït les mitges jornades ( en virtut de l'autonomia de centres) cap a la docència d'altres matèries.

Beneficis de l'aplicació de les noves tecnologies a l'EViP. Arguments en favor del projecte Artic.

Requeriments i fonamentació:
Amb l’eina informàtica es potencia el caràcter instrumental de l’àrea i es fa més eficaç la seva interrelació amb altres matèries. Encara que el llenguatge visual està present cada vegada més tant en els materials pedagògics com en les activitats que es duen a terme a totes les matèries, és en col·laboració amb Visual i Pl. que el seu aprenentatge es fa profitós i ben fonamentat.

Segons el que acabem d’exposar, es fa imprescindible poder atendre degudament a tot l’alumnat, complint el currículum prescriptiu pel que fa a les TIC, mitjançant els desdoblaments dels grups tal i com fan les altres matèries quan empren l’eina informàtica.

Per tant demanen, o bé la continuïtat del programa Artic o bé normalitzar els deguts desdoblaments dels grups dels alumnes de Visual i Pl.

Beneficis:
Els beneficis els considerem molt importants i irrenunciables de cara al futur, i els concretem en dos direccions bàsiques: En primer lloc, no té cap mena de sentit, avui en dia, parlar d’educació visual sense tenir accés a eines tecnològiques tan presents en la societat i en el dia a dia de l’alumnat. Sense EDUCACIÓ en aquestes destreses l’alumnat es fa més vulnerable i dependent dels mitjans audiovisuals sense opció d’intervenir-hi amb coneixements bàsics i, per tant, amb una certa creativitat. Hem constatat aquestes greus mancances degut a l’ús limitat que fan d'Internet i dels mitjans tecnològics audiovisuals al seu abast. És sorprenent que coneixements bàsics com els formats digitals, el llenguatge audiovisual, eines elementals de manipulació o creació d’imatges, el coneixement indispensable del maquinari específic dels entorns visuals, el programari lliure i l’ús responsable del programari propietari, etc., als nivells que el nostre alumnat pot aprendre, els siguin tan estranys com sorprenent el seu descobriment.

Per una altra banda, com que aquest projecte ha incorporat una hora de desdoblament per poder portar a la pràctica els aprenentatges amb les eines tecnològiques, els beneficis en el desenvolupament d’activitats de caire tradicional (pintura, modelat, retallables, construccions, etc. i totes aquelles activitats procedimentals que requereixen un cert grau de manipulació i pràctica de taller) s’ha vist beneficiat al mateix temps que ha fet encara més factible l’atenció a la diversitat. Tanmateix, creiem que estem millorant el tractament de la diversitat a l´aula i la incorporació dels alumnes nouvinguts treballant amb les noves tecnologies.

Disposar d’equips informàtics a l’aula de dibuix ha estat un salt cap el present i futur molt encomiable i qualitatiu. Ha donat prestigi a la matèria i l’IES. S’han despertat necessitats didàctiques noves a l’aula entre els docents, i entre els alumnes s’ha socialitzat l’ús de les eines i recursos informàtics. De nou alumnes orientats a altres matèries han mostrat les seves habilitats creatives a l’aula Artic.

El projecte Artic és un bon recurs perquè els alumnes assoleixin moltes de les competències bàsiques en TIC proposades pel currículum. Els alumnes, a través del projecte són conscients cada vegada més, que l’ordinador i també la xarxa d'Internet, tenen una faceta formativa que progressivament s'integra en el seu aprenentatge i que sens dubte els serà de molta utilitat en el futur. S'afavoreix un aprenentatge més actiu i motivador, que incentiva als alumnes a desenvolupar una tasca més participativa i col•laboradora, així com a comprometre's amb el seu propi aprenentatge. Aquest compromís i entusiasme es manté en el temps. No es van observar signes de cansament o avorriment, al contrari l'interès augmenta a mesura que avancen en el procés.

Aquesta dinàmica educativa que es genera, com hem dit, potencia la col·laboració i la motivació en un ambient millor de grup, ja que l'estudiant comparteix informació i coneixement amb la resta de companys no només a través dels espais de l'aula, sinó també per mitjà de xats, fòrums actius de debat, o grups de treball. En conseqüència, es fomenta el treball cooperatiu i augmenta la interacció entre tots els membres de la comunitat virtual: dels professors amb els estudiants, dels estudiants entre ells.

El projecte ben integrat en el projecte de centre, suposa un reforç d’altres matèries, com ara la tecnologia, les matemàtiques, i l´àrea de llengües. El projecte ben aplicat, fomenta l'autonomia, ja que aporta al procés pedagògic, estratègies i una gran diversitat d’eines i materials. L’aula Artic fa possible un desenvolupament competencial real (en les condicions actuals de l’àrea aquest desenvolupament està molt restringit) en les dimensions d’integració de coneixements, funcionalitat dels aprenentatges i reforçament de l’autonomia personal.

La integració de coneixements ja que permet saber fer i saber estar davant de les noves tecnologies, en especial pel que fa a la competència transversal comunicativa: només cal posar com exemple la fotografia digital, tan estesa entre l’alumnat i la població en general, amb un ús llec i poc significatiu.

La funcionalitat de l’aprenentatge que permet el recurs Artic rau en l’adequació al moment actual i a saber donar respostes noves en el món canviant de la comunicació visual (competència digital i tractament de la informació).

Com a conseqüència de tot l’anterior, el recurs Artic fa possible que l’alumnat adquireixi eines i estratègies per valorar el seu propi aprenentatge, enfrontat els coneixements adquirits a les necessitats reals de la vida quotidiana (competència social i ciutadana) i a plantejar-se vies per abordar nous reptes de manera autònoma (aprendre a aprendre).

Propostes de millora:
No mantenir el projecte Artic suposarà un greu menyspreu cap a una àrea de coneixement que desenvolupa el vesant icònic de la comunicació, l’expressió i la creativitat amb el consegüent empobriment de la formació de l’alumnat generant una brutal contradicció en les expectatives de millorar el resultats globals i adequar les propostes didàctiques als reptes actuals.

Des del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya i amb el suport dels sindicats sota signants i del professorat consultat implicat en el projecte Artic, demanem:

1. La consolidació del projecte Artic als centres de secundària que ja ho tenen.

2. L'enviament de mitja jornada real als centres que disposen del projecte Artic.

3. Que s'estableixin els mecanismes necessaris per a garantir:
- que els desdoblaments són efectius.
- que la mitja jornada enviada als centres es dedica exclusivament al projecte Artic.
- que el projecte es desenvolupa convenientment en els centres, de forma integrada i en
col·laboració amb les principals matèries del centre.
- que el projecte, tal i com diu el pacte de plantilles del 2006, s'estén a altres centres i
matèries. És imprescindible que recursos tan fonamentals pel desenvolupament d’una
matèria i del seu currículum no estiguin restringits a uns pocs centres que han rebut els
equipaments i els recursos humans. Això va contra la igualtat d’oportunitats i el tractament
de la diversitat de l’alumnat.
- que es protegeix la integritat i pertinença al departament d'educació visual i plàstica dels
equipaments enviats als centres.

4. Finalment volem constatar que el valor d’aquesta experiència d´innovació docent no rau
únicament en els resultats finals, sinó en el propi procés d´implantació, ja que el seu
desenvolupament ha estat un aprenentatge per parts de tots els agents implicats, tant
professors com alumnes. Per això es demana:
- la necessària formació del professorat.
- el necessari assessorament per a la integració del projecte Artic en el projecte educatiu
del centre i/o viceversa.
- la necessària coordinació i suport i seguiment per part d l'equip docent i de la inspecció.
- la potenciació de l'intercanvi d'experiències, i la creació de fòrum i llocs per a debatre,
compartir i intercanviar, tant virtuals com reals.

SIGNANTS:
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya. COLBACAT. Comissió d'Educació.

Professors/res afectats/des.

Sindicats: CCOO, FETE-UGT, USTEC-STES, ASPEPC, CGT